جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (357)

مبحث دوم: سفته18گفتاراول: ماهیت سفته20گفتاردوم: ویژگیهای سفته25بند1- اجرای مقررات برات در مورد سفته:25بند2- سفته معتبراز نگاه بانک :26بند3- سررسید سفته و عندالمطالبه26بند4- واخواست سفته:27مبحث سوم: سند مالکیت29گفتاراول: سند مالکیت وانواع آن29بند1- سند مالکیت مشاع:34بند2- سند Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله b (346)

امروزه عصر وفاداری است اعم از وفاداری مشتری، وفاداری کارکنان، وفاداری مدیریت و وفاداری به جامعه و اصول و… است رضایت مشتری میزان مطلوبیتی است که مشتری به خاطر خصوصیات محصول کسب می کند امّا Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (339)

شکل (1) مدل مفهومی پژوهش1-6) فرضیات تحقیق :فرضیه اصلی:– رفتار شهروندی و تعهد سازمانی بر رابطه بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و بازارگرایی بانک توسعه تعاون استان اصفهان اثر گذارند.فرضیات فرعی:– بین سطح بکارگیری بازاریابی Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (338)

کاربرد یافته هادر پرستاری………………………………. ………………………………..139 پیشنهادات براساس یافته ها………………………………………………………………140 فهرست منابع ………………………………………………………………………………….142فهرست جداول و نمودارهاعنوان صفحهجدول شماره1-4 : توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب مشخصات فردی- اجتماعی واحدهای مورد پژوهش و نوزادان آنان………………………………………………………………………………………………………………. 72نمودار شماره 1-4 Read more…